Publications

Migration
and health

Ahmed A Madar; Pierina Benavente; Elżbieta Czapka; Raquel Herrero-Arias; Jasmin Haj-Younes; Wegdan Hasha Wegdan Hasha; George Deeb; Kathy A Møen; Gaby Ortiz-Barreda; Esperanza Diaz, COVID-19: access to information, level of trust and adherence to health advice among migrants in Norway. A cross-sectional study Archives of Public Health (accepted)

Rieger E., Terragni L., Czapka E., Experiences and perceptions of body weight among Turkish immigrant women in Norway, International Journal of Migration, Health and Social Care, 2021, vol. 17, no. 1, pp.92-104.

Czapka E., Sagbakken M., Challenges related to providing care for parents with dementia across borders: a qualitative study on transnational carers in Oslo, Journal of Aging Studies, 2020, vol. 55, pp.1-10,

Czapka E., Sagbakken, M. “It is always me against the Norwegian system.” barriers and facilitators in accessing and using dementia care by minority ethnic groups in Norway: a qualitative study. BMC Health Serv Res 20, 954, 2020

E. Czapka, J. Gerwing, M. Sagbakken, Invisible Rights: Barriers and facilitators to access and use of interpreter services in health care settings by Polish migrants in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 2018. https://doi.org/10.1177/​1403494818807551

Ali, W. and Czapka, E. 2016, Friluftsliv og innvandrere, NAKMI – rapport nr. 1, NAKMI, 2016, Norsk Friluftsliv.

E. Czapka, M. Sagbakken, “Where to Find those Doctors?” – A qualitative study on barriers and facilitators in access to and utilization of health care services by Polish migrants in Norway, BMC Health Services Research, 2016.

E. Czapka, Polish Migrants’ Integration into Norwegian Health Care System, Polish Ministry of Foreign Affairs, Warszawa 2014.

M.B. Knobloch, E. Czapka, Først og fremst, må de informere oss om dem selv» – polske og somaliske innvandrere om Kreftforeningen, Sykepleien, 2014; 14: 54-56.

E. Czapka, The health of New Labour Migrants: Polish migrants in Norway. In: D. Ingleby, A. Krasnik, V. Lorant & O. Razum (Eds.), Health inequalities and risk factors among migrants and ethnic minorities. COST Series on Health and Diversity, Volume I. Antwerp/Apeldoorn: Garant, pp. 150-163.

E. Czapka, Postawy polskich imigrantów zarobkowych wobec kultury fizycznej w Norwegii (Polish Labour Migrants’ Attitudes to the  Fitness Culture in Norway), „Zdrowie Kultura Zdrowotna Edukacja”,vol VI, 2010, pp.123-128.

E. Czapka, The health of Polish labour immigrants in Norway, NAKMI report 3/2010, NAKMI.

E. Czapka, Styl życia młodych polskich imigrantów zarobkowych w Oslo (Young Polish labour migrants’ lifestyles in Oslo). In: R. Bera (Ed.), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży (The Great Emigration of Young Workers), UMCS, Lublin 2010, pp. 145-154.

E. Czapka, Zasady moralne polskich imigrantów zarobkowych w Oslo związane ze zdrowiem (Health-related Moral principles  of Polish Labour Migrants in Oslo), „Socjologia Religii” vol. 8, 2009, pp.89-100.

E., Czapka, A review of “Migration and Health: Difference sensitivity from an organisational perspective”, Norsk Tidsskrift for Migrasjons Forskning, no 2, 2007.

Transnational caregiving, care regimes, gender regimes

L. Widding Isaksen, E. Czapka, Migration, Gender Dynamics and Social Reproduction: Polish and Italian mothers in Norway. In: H. Haukanes, F. Pine (Eds.), Intimacy and mobility in the era of hardening borders: gender, reproduction, regulation, Manchester, Manchester University Press, 2021, pp.141-157.

Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, J. Bielecka-Prus, The Dilemmas of Transnational Care. The case of Polish immigrants in Norway. In: K. Slany, M. Slusarczyk, P. Pustulka, E. Guribye (Eds.), Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, Series: Migration-Ethnicity-Nati​on: Studies in Culture, Society and Politics. Peter Lang, 2018

L. Widding Isaksen, E. Czapka, Gender and Care in Transnational Families: Empowerment, Change and Tradition. In: I. Crespi, L. Merla, S. Meda (Eds.), Making multicultural families in Europe: gender and intergenerational relations, Palgrave 2017, pp.197-214.

Z. Kawczynska-Butrym, E. Czapka, M. Butrym, Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju (Care for  Parents’ Generation in the Migration Process. Based on studies   of Polish female migrants in Norway and of Social Workers and Priests in Poland). Opuscula Sociologica 2016 (3) pp. 21-32

Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet (Care for Children and Older Parents in Families of Migrant Women), Polihymnia, Lublin 2016.

Z. Kawczyńska-Butrym, J. Bielecka-Prus, E. Czapka, M. Butrym, Report of the Project POLFAMIGRA, Polihymnia, Lublin 2016.

Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Rodzinna czy instytucjonalna przestrzeń opieki nad populacją seniorów – kontekst procesów migracyjnych (Family Care or Institutional Care – a context of migration processes), Annales UMCS. Philosophy and Sociology, Vol 40, No 2, 2015, pp. 65-80.

Z. Kawczynska, E. Czapka, Wybrane aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej się Europy (Caring for the Aging Population of Europe – selected aspects of care deficit), “Praca Socjalna” 5, 2013.

Post accession Polish migration

E Czapka, A dream job or just any old job? The career paths of Polish migrant women working in Norwegian kindergartens. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr4, 2019, pp. 193-207.

E. Czapka, Zasady moralne polskich imigrantów zarobkowych w Oslo związane z pracą (Work-related Moral Rules of Polish Labour Migrants in Oslo). In: A. Sołtys (Ed.), Dyskursy o kulturze (Discussions on Culture), Łódź 2012, pp. 145-162.

K. Meisingset, A. A. Kawecka, E. Czapka, Det er kommet for a bli Polakk. Hvordan vil det ga?, Frekk Forlag, Oslo 2011.

E. Czapka, Migrants’ Morals Change. Does crossing state borders mean crossing moral borders?, Institute of Health, Education and Humane Welfare, Lublin 2011, ss. 128-156.

E. Czapka, Zmiana moralności młodych polskich emigrantów zarobkowych (Morals’ Changes in Polish Labour Migrants). In: M. Plopa (Ed.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, (Man at the Doorstep of the Third Millenium), Elbląg 2009, pp. 105-114.

E. Czapka, Młodzi polscy emigranci zarobkowi w Londynie (Young Polish Labour Migrants in London), ZN US „Studia Sociologica” no 18, 2008, pp. 95-105.

Refugees, migration policies

E. Czapka, Wymiar społeczno-kulturowy uchodźstwa (Socio-cultural Dimension of Refugee Movements). In: K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (Eds.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa (Refugees in Europe – conditioning, essence, after-effects), Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016.

E. Czapka, M.I. Alte Ruud, Polityka powrotowa Norwegii (Norway’s return policy). In: A. Kosińska, P. Wojtasik (Eds.), Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej (The Experience/experiment of the European Union’s Return Policy), Acquis Return., Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2015, pp. 87-104.

E. Czapka, „Ludzie starzy w migracjach (Elderly migrants). In: D. Kałuża, P. Szukalski (Eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej (Quality of Life for the Eldely in the 21st Century ffrom the Perspective of Social Policies), Łódź 2010.

E. Czapka, Stereotyp uchodźcy (Stereotype of a Refugee), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007.

E. Czapka, Dziecko – uchodźca. Problemy i formy pomocy (A refugee child. Problems and forms of help). In: ks. J. Wilk (Ed.), W służbie dziecku. Tom I, KUL, Lublin 2003, pp. 221-229.

E. Czapka, Człowiek uchodźca (A refugee). In: H. Romanowska –  Łakomy, H. Kędzierska (Eds.), Człowiek i człowieczeństwo. Człowiek i człowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa. Tom I, Wydaw. OBN, Olsztyn 2002, pp. 170-177.

Young people (health, attitudes,
beliefs)

Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później (University Students in the Lubelskie Region. Behaviour connected with health risks twenty years later). Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

E. Czapka, Życie seksualne młodzieży (Youth’s sex life). In: Z. Kawczyńska-Butrym (Ed.), Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego. Zagrożenia, szanse, plany życiowe. (Youth from the Warmia-Mazury Province. Dangers, chances, life plans), Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006, pp. 185-196.

E. Czapka, Postawy wobec norm regulujących sposób zdobywania środków do życia (Attitudes to Norms Regulating  Ways of Earning a Living). In: Z. Kawczyńska-Butrym (Ed.), Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego. Zagrożenia, szanse, plany życiowe. (Youth from the Warmia-Mazury Province. Dangers, chances, life plans.), Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2006, pp. 71-97.

E. Czapka, Postawy młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposób zdobywania środków do życia (Youth’s Attitudes to Moral and Legal Norms Regulating  Ways of   Earning a Living). „Polityka Społeczna” (Social Policies), nr 7, 2005, pp.22-26.

E. Czapka, J. Bielecka-Prus, Studenci uczelni wyższych w regionie lubelskim – ekspertyza naukowa (University Students in the Lubelskie region- academic expertise), Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2011

E. Czapka, Odpowiedzialność za zdrowie w opiniach studentów (Responsibility for health in the opinions of students). In: I. Kropińska  (Ed.), Zdrowie człowieka w jego egzystencji. (Person’s health in their existence), Elbląg 2000, pp. 327-334.

E. Czapka, Poczucie bezpieczeństwa społecznego studentów (Sense of social security among students). In: W. Ciczkowski (Ed.), Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym. (Person’s security in a social environment), Olsztyn 1999, pp. 94-100.

Families in the former state farms in Poland

E.Czapka, M.Butrym, E.Subocz, Dyskryminacja w doświadczeniach starszego pokolenia Warmii i mazur (Discrimination in the experiences of the elderly generation in Warmia and Mazury). In: J.T.Kowaleski , P.Szukalski (Eds.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. (Old age and ageing as an individual and communal experience), Łódź 2006, pp. 177-180.

E. Czapka, Opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodzin – satysfakcja i trudności związane z opieką (Caring for sick and elderly members of families – care-related satisfaction and difficulties). In: Z. Kawczyńska – Butrym (Ed.), Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. (Women and their families living on Poland’s former state farms, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004, pp. 76 – 83.

E. Czapka, Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych stosowane przez mieszkańców osiedli popegeerowskich (Coping strategies in difficult situations used by inhabitants of Polish former state farms). ”Polityka Społeczna” (Social Policy), no 8, 2001, pp.20-22.

E. Czapka, Radzenie sobie pracowników byłych PGR-ów i ich rodzin w codziennym życiu (Coping with daily problems among inhabitants of former Polish state farms). In:W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kośnicki, H. Januszek (Eds.), Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce (Poverty in the country in context of global social-economic changes in Poland), Poznań 2001, pp. 435-442.

E. Czapka, Radzenie sobie pracowników byłych PGR i ich rodzin w codziennym życiu (Coping with daily problems among former employees of  Polish state farms). In: Z. Kawczyńska – Butrym (Ed.), Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej (Inhabitants of former Polish state farms and their everyday life.), Olsztyn 2001, pp. 37 – 50.

E. Czapka, Pracownicy byłych PGR i ich rodziny w sytuacji opieki nad osobami starszymi i chorymi (Employees of former Polish state farms in situations of caring for the elderly and the ill). In: Z. Kawczyńska – Butrym (Ed.), Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej (Inhabitants of former Polish state farms and their everyday life.), Olsztyn 2001, pp. 141 – 152.

Other publications

E. Czapka, Stereotypy w badaniach socjologicznych (Stereotypes in sociological research). In:A. Bujnowska, J. Szadura  (Eds.), Stereotypy – walka z wiatrakami? (Stereotypes – fighting windmills?), UMCS, Lublin 2011, pp. 53- 64.

E. Czapka, J. Bielecka-Prus, Edukacja w systemie wartości mieszkańców Lubelszczyzny – ekspertyza naukowa (Education in system of the values of Lubelskie province’s inhabitants) , Samorząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2011.

E. Czapka, Strategie radzenia sobie rodziny w sytuacjach kryzysowych – wyzwania dla pracy socjalnej (Coping strategies used by families in crisis situations – challenges for social work). „Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego” (Academic Journals), no 5, 2001, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, pp.85-94.

E. Czapka, Brytyjski model opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi (British model of care for the disabled). In: Z. Kawczyńska-Butrym (Ed.), Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych. (Problems with care and the daily environment of disabled people), Olsztyn 2001, pp. 43-52.

E. Czapka, Społeczne modele radzenia sobie w sytuacjach trudnych jako przedmiot kształcenia pracowników socjalnych (Social models of coping with difficult situations as an element of social workers’ education). In: K. Marzec-Holka (Ed.), Społeczeństwo Demokracja Edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej (Society Democracy Education. New challenges in social work), Bydgoszcz 2000, pp. 234-240.